امروز : 11
ديروز : 97
ماه : 2240
 
تاریخ : سه شنبه 19 ارديبهشت 1396     |     کد : 174

فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم های مربوط پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد


فرم شماره دو (گزارش پایان نامه )
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/
فرم شماره سه( فرم تایید مقالات مستخرج از پایان نامه )
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/
فرم شماره چهار
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/
فرم شماره پنج
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/
فرم شماره شش
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/
فرم شماره هفت
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/
فرم شماه هشت
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه1
فرم شماره نه
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/2.doc

فرم شماره ده
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه2
فرم شماره یازده
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/
فرم شماره دوازده
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/
فرم شماره سیزده
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/
فرم شماره چهارده
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/6.doc

فرم شماره پانزده
/Uploads/User/3/سال 1396/پایان نامه/

فرم شماره 16 (آیین نامه نگارش پایان نامه )


/Uploads/User/3/files/negaresh.doc

فرم های تعهد ، تحویل پایان نامه

/Uploads/User/3/files/tahvil%d9%be.pdf

/Uploads/User/3/files/esalat%d9%be.doc

/Uploads/User/3/files/formtaiideslahatpayan%d9%be.doc


PDF چاپ چاپ