اوقات شرعی 
 
 
امروز : 602
ديروز : 856
ماه : 0
 
  تلفنهای دانشگاه
دفتر ریاست دانشگاه :
42048887
گزینش :
42052010 - داخلی 138
فاکس ریاست دانشگاه :
42048887
دفتر حراست دانشگاه :
داخلی 137 - 42052737
روابط عمومی :
42051289 - داخلی 132
مسئول دفتر ریاست :
42048887 - داخلی 115
معاونت آموزشی دانشجویی دانشگاه :
داخلی 155 - 42051288
کارشناس آموزش حسابداری - امورگمرکی - مدیریت :
42048888 - داخلی 140
کارشناس آموزش برق - حقوق - ادبیات :
42048888- داخلی 141
کارشناس آموزش کامپیوتر - برق - معماری - عمران :
42048888 - داخلی 142
اموردانشجویی :
42051289 - داخلی 132
بایگانی آموزش :
42048888 - داخلی 130
فارغ التحصیلان :
42048888 - داخلی 125
امتحانات :
42048888 - داخلی 129
کارگزینی هیئت علمی :
42048887 - داخلی 115
اتاق اساتید :
42048888 - داخلی 120
معاونت اداری و مالی دانشگاه :
داخلی 150 - 42052000
امور اداری و شهریه دانشجویی :
42048888 - داخلی 122
امور مالی و صندوق رفاه دانشجویی :
42048888 - داخلی 121
کارپردازی :
42048888 - داخلی 111
دبیرخانه :
42048888 - داخلی 115
انتظامات :
42048888 - داخلی 124
دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه :
داخلی 128 - 42052001
اداره پژوهش دانشگاه :
داخلی 119 - 42052002
کتابخانه :
42048888 - داخلی 126
دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه :
داخلی 119 - 42052002
فاکس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان:
42052002
فاکس اداره پژوهش دانشگاه :
42052002
افاکس معاونت اداری و مالی دانشگاه :
42052000
کارشناس عمران :
42048888 - داخلی 110
شماره تماس دانشگاه :
42048888 - 42048886 - 041